Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin funkcjonowanie Muzeum Uniwersyteckiego

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 23 Rektora UWM

z dnia 17 czerwca 2002 r.

 

Regulamin funkcjonowania Muzeum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

Rozdzia? I

Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Uniwersyteckie funkcjonuje w ramach Archiwum Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2

Nadzór merytoryczny nad Muzeum sprawuje wyznaczony prorektor.

Rozdzia? II

Zakres dzia?alno?ci

§ 3

Muzeum Uniwersyteckie jest jednostk? organizacyjn?, której zadaniem jest trwa?a ochrona wszelkich muzealiów zwi?zanych z histori? Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, informowanie o warto?ciach i tre?ciach gromadzonych zbiorów oraz upowszechnianie wiedzy na temat Uniwersytetu.

§ 4

Muzeum swoje zadania realizuje w szczególno?ci poprzez:

1)      gromadzenie wszelkich dóbr kultury Uniwersytetu w postaci druków, dokumentów, fotografii, zabytków sztuki i rzemios?a oraz innych pami?tek historycznych;

2)      katalogowanie i opracowanie naukowe zgromadzonych zbiorów;

3)      zabezpieczenie zabytków pozostaj?cych w u?ytkowaniu jednostek uniwersyteckich;

4)      wpisywanie do inwentarza muzealiów stanowi?cych w?asno?? Muzeum;

5)      przechowywanie zgromadzonych zbiorów;

6)      zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów;

7)      urz?dzanie wystaw sta?ych i okresowych;

8)      udost?pnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;

9)      prowadzenie dzia?alno?ci informacyjnej i edukacyjnej;

10)  kontaktowanie si? ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu celem systematycznego uzupe?niania zbiorów;

11)  wspó?prac? z innymi muzeami.

§ 5

1.      Gromadzenie zbiorów muzealnych nast?puje przede wszystkim w wyniku przekazywania wszelkich eksponatów zwi?zanych z Uniwersytetem przez w?adze uczelni, kierowników jednostek organizacyjnych, a tak?e przez osoby prywatne.

2.      Zbiory muzealne podlegaj? zinwentaryzowaniu zgodnie z zasadami ewidencjonowania dóbr kultury obowi?zuj?cymi w muzeach.

3.      W sprawach zapewnienia bezpiecze?stwa zgromadzonym muzealiom decyzje podejmuje dyrektor administracyjny.

§ 6

Pozyskiwanie zbiorów mo?e nast?powa? drog? przekazywania z urz?du, darowizn, zakupów, wypo?ycze? i depozytów.

§ 7

W przypadku pozyskiwania zbiorów muzealnych drog? zakupu Rada Archiwalna zobowi?zana jest wyda? stosown? opini? i ustosunkowa? si? do oferowanej ceny. Zgod? na zakup muzealiów wydaj? w?a?ciwe w?adze Uczelni.

§ 8

Muzealia mog? by? przenoszone poza teren Muzeum w nast?puj?cych przypadkach:

1)      wypo?yczenia innym muzeom;

2)      potrzeby konserwacji, bada?, zapewnienia bezpiecze?stwa;

3)      ekspozycji na wystawach.

Rozdzia? III

Pracownicy Muzeum

§ 9

Dzia?alno?ci? Muzeum kieruje kierownik Ar-chiwum UWM. W sprawach wynikaj?cych z dzia?alno?ci Muzeum organem doradczym   i opiniodawczym jest Rada Archiwalna.

§ 10

Pracowników Muzeum obowi?zuje sta?a troska o powierzone mienie muzealne, w szczególno?ci o zbiory Muzeum.

Rozdzia? IV

Lokal Muzeum

§ 11

Baz? lokalow? Muzeum stanowi?:

1)      sale wystawiennicze;

2)      magazyny muzealne;

3)      pomieszczenia biurowe.

§ 12

Magazyny muzealne i sale wystawiennicze powinny spe?nia? wszelkie warunki zapewniaj?ce w?a?ciwy stan zachowania i bezpiecze?stwo zgromadzonych zbiorów.

Rozdzia? V

Postanowienia ko?cowe

§ 13

1.      Zmiany regulaminu mog? by? dokonane zarz?dzeniem Rektora.

2.      Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzeniem Rektora.

 


Ta strona by?a odwiedzana 802 razy (w tym z UWM 9 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-18
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa